Invoering

Deze gebruiksvoorwaarden van de website regelen de toegang en het gebruik van www.elhombreinvierno.com, www.elhombreinvierno.es, eigendom van José M. Capitán del Río en e-mail info@elhombreinvierno.es, hierna “El Hombre Invierno “, die de gebruiker van het portaal moet accepteren om alle diensten en informatie van het portaal te gebruiken.

Zowel de gebruiker als de “Winterman”, eigenaar van het portaal, kunnen gezamenlijk als partijen worden aangeduid. Alleen al de toegang tot of het gebruik van het portaal, van alle of een deel van de inhoud en diensten ervan, betekent de volledige aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. De terbeschikkingstelling en het gebruik van de portal wordt geacht te zijn onderworpen aan strikte naleving van de voorwaarden die zijn opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden van de portal.

Portaalinhoud

Informatie en diensten

Via de portal hebben gebruikers toegang tot verschillende soorten informatie en diensten. De portal behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van de informatie en diensten die via de portal worden aangeboden, te wijzigen. De gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat het portaal op elk moment informatie of diensten kan onderbreken, deactiveren en/of annuleren. Het portaal zal zijn uiterste best doen om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het web te garanderen. In sommige gevallen, om redenen van onderhoud, actualisering, verandering van locatie, enz., kan dit echter leiden tot onderbreking van de toegang tot het portaal.

Verantwoordelijkheid van de Portal voor de inhoud

Opt A. De applicatie komt niet tussen in de totstandkoming van die inhoud en/of diensten die door derden in en/of via de applicatie worden geleverd of geleverd, op dezelfde manier dat het hun wettigheid niet controleert. Het biedt er in ieder geval geen enkele garantie op. De gebruiker erkent dat de applicatie niet verantwoordelijk is en zal zijn voor de inhoud en/of diensten die door derden in en/of via de applicatie worden geleverd of geleverd. De gebruiker aanvaardt dat de applicatie geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor enige schade of schade die wordt veroorzaakt als gevolg van het gebruik van deze informatie of diensten van derden.

Behoudens de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk anders voorschrijft, en uitsluitend voor zover en in de mate waarin zij dit oplegt, garandeert of aanvaardt de applicatie geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot mogelijke schade veroorzaakt door het gebruik en gebruik van de informatie-, data- en applicatiediensten .

In ieder geval sluit de applicatie elke aansprakelijkheid uit voor schade die te wijten kan zijn aan de informatie en/of diensten die door andere derden dan “El Hombre Invierno” worden verstrekt of geleverd. Alle verantwoordelijkheid ligt bij de derde partij, of dit nu leverancier, medewerker of andere is.

Opt B. De applicatie controleert de wettigheid van die inhoud of diensten die via het platform door derden worden geleverd. In het geval dat de gebruiker schade of schade lijdt als gevolg van het gebruik van de applicatie, kan hij of zij dit meedelen en zullen de gepaste maatregelen worden genomen om het op te lossen.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker moet te allen tijde de voorwaarden en bepalingen die in deze juridische kennisgeving zijn vastgelegd, respecteren. De gebruiker verklaart uitdrukkelijk dat hij het portaal zorgvuldig zal gebruiken en alle verantwoordelijkheid op zich zal nemen die zou kunnen voortvloeien uit overtreding van de regels.

De gebruiker verbindt zich ertoe, in die gevallen waarin om gegevens of informatie wordt gevraagd, zijn identiteit niet verkeerd voor te stellen door zich voor te doen als een andere persoon. De gebruiker aanvaardt dat het gebruik van de Portal zal worden uitgevoerd voor strikt persoonlijke, privé- en privédoeleinden. De gebruiker mag het portaal niet gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden en de openbare orde, evenals voor verboden doeleinden of die de rechten van derden schenden of schaden. Evenzo is de verspreiding, opslag en/of beheer van gegevens of inhoud die inbreuk maken op de rechten van derden of enige regelgeving met betrekking tot intellectuele of industriële eigendomsrechten verboden.

Evenzo mag de gebruiker de portal niet gebruiken voor het verzenden, opslaan, verspreiden, promoten of distribueren van gegevens of inhoud die virussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de werking van programma’s of apparatuur te onderbreken, te vernietigen of aan te tasten. of telecommunicatie.

De gebruiker verbindt zich ertoe het portaal schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke schade, schade, sanctie, boete, boete of vergoeding waarmee het portaal te maken krijgt.

LOPD-conformiteit

Het portaal neemt voor de behandeling van gegevens alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die verplicht zijn, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving.

De gebruiker verklaart uitdrukkelijk dat alle persoonlijke gegevens of die van een derde partij die hij opent, invoert, wijzigt of verwijdert het recht heeft om dit te doen of de uitdrukkelijke toestemming heeft van deze derde partij. De portal informeert de gebruiker dat hij zijn recht op toegang, rectificatie, oppositie en annulering kan uitoefenen door contact op te nemen met het volgende adres: info@elhombreinvierno.es

Verkoopvoorwaarden

TERUGSTUURBELEID

Klanten hebben een herroepingstermijn van 10 dagen vanaf de datum van ontvangst waarbinnen de aankoop kan worden herroepen en “El Hombre Invierno” zal het betaalde bedrag terugbetalen. Na ontvangst van de retourzending verbindt “El Hombre Invierno” zich ertoe deze terug te betalen.

Om het herroepingsrecht effectief uit te oefenen, moet het product in perfecte staat zijn.

Garantie

In het geval van een defect product zal “El Hombre Invierno” dienovereenkomstig overgaan tot reparatie, vervanging, prijsverlaging of het oplossen van de aankoop, stappen die gratis zijn voor de consument. “El Hombre Invierno” reageert op het gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert binnen een termijn van 10 dagen na levering.

Alle producten die op de website worden aangeboden genieten de commerciële garantie van de leverancier. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met de e-mail info@elhombreinvierno.es

Betalingsvoorwaarden

De klant verklaart dat hij volledig bevoegd is om de aankoop te doen, meerderjarig is en in het bezit is van een geldige creditcard of bankpas die is uitgegeven door een bank die acceptabel is voor “El Hombre Invierno”. De Klant garandeert en is verantwoordelijk voor de geldigheid van alle informatie op zijn kaart.